ملت به پول فکر می کنند و سود درو می کنند!
من به فرهنگ و هنر فکر می کنم چی درو می کنم؟؟؟
فکر می کنم آب در هاون کوبیدنه!
فرهنگ و هنری که پشتوانه اقتصادی و سیاسی داره به درد لای جرز دیوار می خوره!