واقعیت اینه که برای آدمهای مهم باید وقت گذاشت ….
دوستیها باید دلیل داشته باشند نه صرف گذروندن وقت!
قائل به منفعت در دوستی نیستم اما گاهی آدم اذیت می شه از این دوستیهای الکی صرف محک زدن!!!!!!
نمی شه باز کرد متاسفانه منظور از محک زدن چیه…