واقعا دلیل یه سری دوستیها رو نمی فهمم.
باید تموم کرد….