هر چی آدم حسابی هست، دودی و سیگاری و اهل نوشیدنی های خاص و …
هر چی آدم صالح و سالم هست مخش یه جور دیگه تاب داره!!
خلاصه که آدما همیشه یه ورشون پنچره گویا!!!
رو کی می شه پس حساب کرد؟!