اما عکس العمل یه دوست دیگه امروز واقعا ته انرژی بود ….
الهی همیشه خوشبخت باشه