هنوز اون عکس العمل رو نتونستم هضم کنم!
اگه چه آدمه برام هیچ وقت مهم نبوده و نیست اما وقتی اسمش رو دوست می زاره ….