واقعیت اینه که خیلی وقت بود دنبال یه راه و نفوذ مشترک بودم
خدا خیر بده دوستان و هم دوره ایی هام رو.