خدا بخواد دوباره دارم راه برگشت به رشته محبوبم طراحی صنعتی نازنینم پیدا می کنم البته با نگاهی جدید و گرایشی جدید