هی تلاش می کنم کمتر تعجب کنم اما نمی زارن که!!!
دختره به خاطر این که استادش سر کارش گذاشته اومده التماس من می کنه که تو رو خداااا ثبت نام نکن!!!!
این همونی بود که حقوقش از همه ما دقیقا به خاطر مدرکش بیشتره و به من که می گفتم دنبال کارم از اینجا برم چون حقوقش متناسب کارم نیست می گفت اینقدر ذهنت رو درگیر حقوق کمت نکن!!!!