هنوز به دوستای واقعا صمیمیم هنوز این خبر رو ندادم! بس که ری اکشنهای جالب از همین 4 -5 نفر دیدم که می ترسم که دوستای صمیمیم هم از چشمم بیوفتن!!!!