عکس العملش سر خبری که بهش گفتم هنوز جلو چشممه ….
مهم نیست برام اما نمی تونم دیگه مثل قبل باشم.