عجیبه که این مدل آدما دور و برم هستند ….
اینم سومین مورد!!
بیشعوری تمومی نداره انگار