وقتی یه نفر بارها یه موضوعی رو هی تکرار کنه دیگه حق نداره بگه منظوری نداشتم!!!
ملتو خر فرض نکنید خب!!