فضولای رصد گر توی توئیتر رو باید کرد تو قوطی انداخت جلو کوسه ها!!