امروز جایی بودم و یکی از دوستان فضای مجازی رو بعد از مدتها دیدم. ادم همیشه از دیدن دوستان قدیمی خوشحال می شه انگار