اگر باز شعری می نویسم اینجا هم تاکید می کنم که دیگه با گذشته کاری ندارم … هر چی بوده تموم شده و من الان راحت و آرومم و خدا رو شکر می کنم بابت اتفاق نیوفتادن خیلی چیزا