یادم بندازید دوباره فردا آتل دستم کنم :( درد می کنه بازم