بخیل ترین آدمها کسایی هستند که حتی از دعا کردن در حق دیگران اکراه می کنند ….