سویرم چمنده گلی چیچه‌ی … گلنده ایک باهار خاطرلا منی …