تنفر غریبیه … صداش رو که می شنوم … حرکاتش رو که می بینم… فقط از خدا می خوام که هر چه زودتر ….
خدایا ….
نجات از توست …