تکون می خورم سرم درد می کنه راه می رم سرم درد می کنه تو خونه حرف می زنن سرم درد می کنه ….
خدایا زودتر بگذرون این روزهای سخت اعصاب کش رو …
خدایا بهره ام رو از روزهای آرامش پر رنگتر بکن …