از این ظرفای گردی سفالی باید بخرم از اونا که شمالیها روش نون می پزند.