نگار خانه ابوالفضل عالی تو حوزه هنری دیروز دیدم یه سری آثار قشنگ آورده نمی دونم کار کیه اما قشنگ بودند. حوصله داشتید یه سر برید…
من از تو راهرو دیدم البته وارد خود نگار خونه نشدم! فرصت نشد ….
یادم باشه شنبه هم یه سر برم گالر عکس خانه عکاسان تو خود حوزه هنری.