اما یه چیزی هم هست! چوب خدا صدا نداره! از این موضوع خوشحال شدم! کاش بفهمه از کجا خورده ….