دوباره شب شد و وقت سرفه های نیمه شب!
هنوز سرفه هام خوب نشده :|
بعد مدتها دیگه لج کردم امروز کلی گوجه سبز خوردم و چاغاله و لواشک و اینا! وقتی مراعات هم می کنم فرقی نداره خب حداقل بخورم دلم بعدا نسوزه :دی